Välgörenhetskampanj 2018 nominerade

Tjejzonen
http://www.tjejzonen.se/

Visste du att den psykiska ohälsan hos unga tjejer har ökat med 70 procent de senaste tio åren? På Tjejzonen möter vi dessa tjejer dagligen. Det är tjejer som går under av samhällets krav och förväntningar, stress och prestationskrav. Det är också tjejer som mår dåligt på grund av våld i hemmet eller från en partner.

Med långa köer inom psykiatrin söker sig fler tjejer till oss för stöd. Men tyvärr kan inte vi ta emot alla på grund av bristande resurser.

Genom att swisha valfri summa till nummer 123 90 02 072 så ger du oss möjlighet att minska köerna så att fler får den hjälp och stöttning de behöver.

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska ohälsan ska minska bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år.

Sightsavers
https://www.sightsavers.se/

Sightsavers är en internationell insamlings- och forskningsorganisation som kämpar mot blindhet och främjar lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Finns i 30 länder. Visionen är en värld där ingen blir blind på grund av sjukdomar som går att förebygga eller bota och där personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor.

Arbetet är bl a inriktat på att utbilda vårdpersonal inom ögonhälsa, att barn som har synnedsättning eller andra funktionsnedsättningar ska kunna gå i skolan, att vuxna ska kunna vara en del av arbetslivet för att kunna försörja sig själva och sin familj och utrota tropiska sjukdomar.

Hjärt-Lungfonden
https://www.hjart-lungfonden.se/

1,9 miljoner människor i Sverige är drabbade av hjärtsjukdom och 1,9 lever med lungsjukdom.

I år dör fler av hjärt-kärlsjukdom än av något annat. Unga. Gamla. Alla kan drabbas.

För att ge människor längre och friskare liv samlar Hjärt-Lungfonden in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 och är den största anslagsgivaren till fristående hjärt-, kärl- och lungforskning. Varje år finansierar vi cirka 250 löpande forskningsprojekt. Vi har bidragit till många stora forskningsgenombrott genom åren och arbetar med de mest kompetenta forskarna i Norden.

2017 delade fonden ut 344 miljoner kronor till forskningen.

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom.

Mentor
http://mentor.se/

Vår vision är att alla ungdomar ska ha möjlighet att växa hälsosamt. Vi arbetar varje dag med att stärka ungdomar genom våra mentorprogram, som alla i åldrarna 13-17 år har tillgång till. Helt gratis!

Svenska Freds
http://www.svenskafreds.se/

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och har sedan dess tagit emot Nobels Fredspris fyra gånger.

Några av våra milstolpar:

  • Svenska Freds bildade opinion mot och bidrog till att stoppa ett krig mellan Norge och Sverige, vid unionsupplösningen 1905.

  • Svenska Freds krävde och fick igenom rätten till vapenfri tjänst som ett alternativ till militärtjänst på 1920-talet.

  • Svenska Freds stoppade militärens försök att skaffa kärnvapen under 1950- och 1960-talet.

  • Svenska Freds avslöjade i mitten av 1980-talet Bofors systematiska vapensmuggling, vilket ledde till att antalet köpare reducerades med en tredjedel.

  • Svenska Freds tog initiativ till den svenska kampanjen mot minor. Vårt arbete bidrog till att Sverige avskaffade personminor i sin krigsmakt 1996.

SOS-Barnbyar
https://sos-barnbyar.se/

Ett av tio barn i världen lever under extremt utsatta förhållanden till följd av att de saknar, eller riskerar att förlora omsorgen av en förälder. Det är över 220 miljoner barn som alltför ofta glöms bort av myndigheter, blir osynliga för vuxenvärlden och riskerar gå miste om vård, omsorg och utbildning. De löper större risk att utsättas för våld och övergrepp och utnyttjas som tex barnsoldater eller tvingas in i prostitution och trafficking. SOS Barnbyar är en av världens största barnrättsorganisationer och vi finns i 135 länder. I samarbete med lokala myndigheter och aktörer arbetar vi långsiktigt för alla barns rätt till en trygg uppväxt, utbildning och god hälsa. Vid krig och katastrofer görs nödhjälpsinsatser som en integrerad del av vårt långsiktiga engagemang för att stödja individer och samhällen. Genom våra familjestärkande insatser, barnbyar, utbildnings- och hälsoinsatser ger vi barn kärlek, omsorg och förutsättningar att forma sitt liv och bidra till en hållbar framtid.

Barndiabetesfonden
http://barndiabetesfonden.se/

Typ 1 diabetes - eller barndiabetes som det också har kallats eftersom det är den absolut vanligaste diabetestypen som drabbar barn - är idag en diagnos som innebär en dom på livstid. Vi vet inte varför sjukdomen bryter ut, vi vet inte hur vi ska stoppa den, och vi vet inte hur vi ska bota den.

Stiftelsen Barndiabetesfonden bildades 1989 för att stödja forskningen kring diabetes hos barn och unga i Sverige. Idag delar stiftelsen ut cirka 10 miljoner kronor om året till forskningen, men det är bara en droppe i havet.

Barndiabetesfonden har 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och Länsstyrelsen, samt är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

Kristna Fredsrörelsen
http://krf.se

Kristna Fredsrörelsen är en idéburen medlemsorganisation som är förankrad i den ekumeniska rörelsen men inte begränsad till en särskild religiös tradition eller livsåskådning. En rättvis fred kräver att alla goda krafter samverkar. Kristna Fredsrörelsen vill vara en folkrörelse som inspirerar, utbildar och mobiliserar människor som vill förändra världen till det bättre.

Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Vi ger stöd genom fredsobservatörers synliga närvaro till människorättsförsvarare som är utsatta för hot och våld i Mexiko, Guatemala och Colombia. I Sydsudan och Västsahara ger vi stöd till organisationer som arbetar för fred, ickevåld - mot krig och ockupation.

I Sverige lär Kristna Fredsrörelsen ut ickevåldsmetoder och manar till motstånd mot rasism och intolerans genom utbildningar i civilkurage. Vi arbetar också med påverkansarbete och opinionsbildning, där vi menar att Sverige ska verka för nedrustning och satsa mer på förebyggande insatser och sluta exportera vapen.

Svenska FN-förbundet
https://fn.se/

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna.

Kort presentation projekt Flicka

Kvinnor och flickor i Etiopien utsätts för allvarlig diskriminering. Två stora problem är kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. I många fall ses könsstympning som en förutsättning för äktenskap. FN:s befolkningsfond, UNFPA arbetar i ett integrerat program för att stoppa dessa övergrepp på flickor. Med hjälp av stöd från Svenska FN-förbundet drivs projektet i Afarregionen. Där gifts så många som hälften av alla flickor bort, och över 90 procent av alla kvinnor är könsstympade.

Målet är att samhällena i regionen ska överge barnäktenskap och kvinnlig könsstympning så att flickor ska kunna få en bättre chans att kontrollera sina kroppar, sina liv och sin framtid. För att uppnå målet behövs det stora satsningar, men erfarenheten visar att det går att förändra om hela samhället involveras.

ActionAid
http://actionaid.se/

ActionAid är en global rörelse som finns i 45 länder och som arbetar för en mer rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. Vi tror på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv. Vi finns på platser världen över där människor förnekas sina grundläggande rättigheter och därmed möjligheten att själva kunna påverka sina liv.

I allt vårt arbete har vi ett särskilt fokus på att stärka flickors och kvinnors rättigheter eftersom de ofta är mest utsatta och förtryckta. För att bekämpa denna orättvisa är jämställdhetsfrågor och kvinnligt ledarskap naturliga hörnstenar i allt vårt arbete. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Läs mer på www.actionaid.se.

Frisk & Fri
http://www.friskfri.se/

Vår vision är ett samhälle utan ätstörningar, där alla är fria att vara sig själva. Frisk & Fri finns på 13 orter i landet och våra lokalavdelningar bygger främst på ideella krafter. Att det går att bli frisk och fri är något vi vet av egen erfarenhet. De flesta som är verksamma i föreningen har själva haft en ätstörning, eller känner någon som varit drabbad.

Vi genomföra aktiviteter och arbetar opinionsbildande för att:

  • stödja drabbade och deras närstående
  • arbeta förebyggande
  • verkar för bättre vård